Legea în Galateni

GALATENI. Pentru interpretarea corectă a sensurilor oferite de apostolul Pavel termenului „Lege” în această epistole este necesar să observăm, ușor de altfel, contextul cărții. Erau oameni care au introdus în biserică doctrina potrivit căreia mântuirea este primit și/sau păstrată prin ținerea Legii sau a anumitor precepte din Lege (ex: tăierea împrejur). Apostolul Pavel consideră această doctrină un atac frontal adus Evangheliei, lui Hristos și harului mântuitor. Uneori sensul oferit expresiei nu este cel ceremonial (ca și în cazurile unde se are în vedere legi ritualice ca și tăierea împrejur) ci cel moral. Cazurile trebuie separate și interpretate în context pentru că altfel se va ajunge la concluzia că apostolul se contrazice pe sine. Totuși există cazuri în care apostolul folosește termenul într-un sens exhaustiv referindu-se la oricare parte a Legii indiferent de felul în care este categorisită.

FUNCȚIA ne-JUSTIFICATOARE A LEGII

i. Omul nu este/va fi socotit neprihănit prin Lege. Galateni 2:16 „Totuşi, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.”

ii. Neprihănirea prin Lege zădărnicește harul lui Dumnezeu. Dacă omul poate fi neprihănit prin Lege atunci harul lui Dumnezeu nu mai are nici un sens deoarece valoarea harului stă în faptul că dăruiește neprihănirea fără fapte celor ce nu au împlinit Legea. Galateni 2:21 „Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” Galateni 5:3-4 „Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.”

iii. Neprihănirea prin Lege zădărnicește sacrificiul lui Hristos. Hristos a murit pentru a șterge toate călcările de Lege ale oamenilor și pentru a-i scoate de sub condamnarea legii pentru tot restul vieților lor. În acest fel omul nu trebuie să se străduiască să-și câștige acceptarea înaintea lui Dumnezeu prin Lege pentru că l-a câștigat prin Hristos. Întoarcerea la Lege înseamnă renunțarea la Hristos. Galateni 2:21 „Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci, dacă neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.” Galateni 5:3-4 „Şi mărturisesc iarăşi, încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată Legea. Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.”

iv. Neprihănirea prin Lege duce la blestem. Deodată ce nimeni nu poate stărui „în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă” este clar că toți sunt blestemați. Pentru acest motiv a încerca să fii acceptat de Dumnezeu prin Lege înseamnă să te auto-blestemi. Galateni 3:10-13 „Căci toţi cei ce se bizuie pe faptele Legii sunt sub blestem; pentru că este scris: „Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.” Şi că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.” Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: „Cine va face aceste lucruri va trăi prin ele.” Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” –”

v. Neprihănirea prin Lege distruge promisiunile. Dumnezeu a făcut promisiunea neprihănirii nu pe baza Legii. A încerca să câștigi neprihănirea prin Lege înseamnă să negi promisiunea făcută de Dumnezeu cu peste 400 de ani înainte de darea Legii. E clar că Pavel are în vedere aici Legea lui Moise. Galateni 3:17-18 „Iată ce vreau să zic: un testament pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită de Legea venită după patru sute treizeci de ani. Căci, dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam.

FUNCȚIA ne-SFINȚITOARE A LEGII

i. Legea nu poate călăuzi omul în sfințire. Pavel pune în opoziție cel mai puternic stimulator și călăuzitor în sfințire, pe Duhul Sfânt, cu Legea. El spune că omul care are Duhul Sfânt nu mai are nevoie să fie „sub Lege”. Galateni 5:18 „Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.”

ii. Legea nu poate produce sfințirea în om. Pavel arată din nou că doar Duhul Sfânt poate produce „roada Duhului”. Legea nu poate face nimic din acestea. Galateni 5:22-23 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.”

iii. Legea nu poate fi împlinită de om. Pavel arată că și cei care au împlinit porunca ceremonială a tăierii împrejur nu păzesc toată Legea. Focalizarea lor spre această poruncă arăta fățărnicia și ipocrizia lor. Galateni 6:13 „Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru.”

FUNCȚIA ne-SUPRANATURALĂ A LEGII

Prin Lege nimeni nu primește Duhul Sfânt și nici nu poate experimenta lucrările Sale supranaturale. Acestea sunt două afirmații clare rostite de apostolul Pavel. Doar prin credință se poate primi Duhul și experimenta lucrările Sale.

i. Primirea Duhului nu e prin faptele Legii. Galateni 3:2 „Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?”

ii. Lucrările supranaturale nu sunt date prin faptele Legii. Galateni 3:5 „Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?”

FUNCȚIA CONVINGĂTOARE A LEGII

Legea ne păstrează sub păcat. Legea nu doar că nu este împotriva „făgăduințelor” – adică acelei făgăduințe prin care se promite o neprihănire prin har ci chiar a făcut o lucrare antecedentă primirii harului fără de care harul nu intră în sufletul omului: convingerea de păcat numită de apostol aici „închis sub păcat”. După ce omul se vede „închis sub păcat” abia atunci înțelege măreția și necesitatea absolută a făgăduinței neprihănirii. Galateni 3:19 „Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa” căreia Îi fusese făcută făgăduinţa.” Galateni 3:21-22 „Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred prin credinţa în Isus Hristos.”

FUNCȚIA FATALĂ A LEGII

Dacă un credincios vrea să se pună iarăși sub cerințele Legii ca prin ele să fie socotit neprihănit nu face decât să arate din nou călcările de Lege de care se face vinovat pentru că nu va putea să împlinească toate cerințele ei. În schimb, Legea aducând condamnare pentru toți oamenii nu face decât să dea libertatea omului să înceapă o viață trăită pentru Dumnezeu și nu pentru legea pe care oricum nu o poate împlini. Legea ucide prin condamnarea ei și în același timp dă viață pentru ca omul să trăiască pentru Dumnezeu. Galateni 2:18-19 ” Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Căci eu, prin Lege, am murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu.”

FUNCȚIA PROTECTIVĂ A LEGII

i. Legea ne-a păstrat pentru Hristos. Legea ne-a închis sub păcat – adică ne-a arătat că suntem irecuperabili prin propriile puteri așa încât atunci când a venit Hristos, unica noastră șansă – să fim gata să-L acceptăm. Galateni 3:19 „Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină „Sămânţa” căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când Dumnezeu este unul singur.” Galateni 4:4-5 „Dar, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” Aceste texte dovedesc fără tăgadă că această funcție a Legii s-a încheiat odată cu venirea lui Hristos pentru că ea a funcționat „până când avea să vină Sămânța” iar dacă Sămânța a venit înseamnă că acest rol a încetat.

ii. Legea ne-a păstrat pentru făgăduință. Făgăduința primirii neprihănirii prin credința în Hristos nu avea să fie primită decât dacă omul era convins de păcate sale. Atunci această promisiune lua valoare în ochii omului. Această lucrare a făcut-o Legea. Galateni 3:21-22 „Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred prin credinţa în Isus Hristos.”

iii. Legea ne-a păstrat pentru credință. Dacă Legea nu își făcea funcția ei de convingere de păcat atunci nu vedeam niciunul dintre noi necesitatea credinței. Galateni 3:23 „Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită.” Scriptura mărturisește clar că această funcție s-a încheiat odată cu venirea credinței, a lui Hristos și odată cu împlinirea făgăduinței de a fi socotiți neprihăniți prin credință. Galateni 3:25 „După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.

FUNCȚIA PEDAGOGICĂ A LEGII

Legea ne-a îndrumat spre Hristos. Felul în care Legea ne-a îndrumat spre Hristos este cel puțin în două moduri: întâi ea ne-a arătat călcările de lege ce nu puteau fi șterse decât prin Hristos, mânia lui Dumnezeu ce nu poate fi absorbită decât de El prin ispășire etc; în al doilea rând prin toate legile ceremoniale care erau umbrele lucrurilor viitoare – ale jertfei supreme adusă prin Hristos. Galateni 3:24 „Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.” Odată însă ajunși la credință nu mai putem spune că mai avem nevoie de această Lege ca să ne îndrume iar spre pasul mântuitor prin Hristos Isus.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s